Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

č. 1/2019

ze dne 31.05.2019

 

 

David Třešňák

IČO: 056 96 381, DIČ: CZ9306010604,

se sídlem Nad Přehradou 857, Sedlčany, PSČ 264 01

(dále jen “Prodávající“).

 

 

 

Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky č. 1/2019 Prodávajícího (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. OP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Smlouva“ a „Zákazník“) a upravují část jejího obsahu a další související právní vztahy. Prodávající provozuje internetový obchod umístěný na webových stránkách na adrese cultwear.cz (dále jen „webové stránky“).
 3. V případě, že Smlouva a OP obsahují odchylná ujednání, má Smlouva přednost před zněním těchto OP. Odlišné obchodní podmínky nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány a nestávají se součástí Smlouvy, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. V případě, že Zákazník vznese vůči OP výhradu či požadavky změn nebo jsou navrženy obchodní podmínky odlišné od těchto OP, není Prodávající před jejich písemnou akceptací povinen dodat zboží Zákazníkovi a takto odchylně ujednané obchodní podmínky jsou závazné pouze pro příslušnou Smlouvu.
 4. Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Prodávajícího, jakož i z důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Platí, že pro vztahy Prodávajícího a Zákazníka je rozhodující znění OP účinné ke dni uzavření Smlouvy.
 5. Zákazník může být při uzavření Smlouvy spotřebitelem či nikoliv. Zákazník je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zákazník není spotřebitelem, pokud je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a je tedy podnikatelem.

 

 

Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

 

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat zboží dle specifikací uvedených ve Smlouvě (dále jen „zboží“) a umožnit Zákazníkovi nabýt ke zboží za stanovených podmínek vlastnické právo, a závazek Zákazníka zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu dohodnutým způsobem.
 2. K prodeji zboží Zákazníkovi může docházet výlučně prostřednictvím webového rozhraní obchodu na webových stránkách.

 

 

Čl. III – PRODEJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 

 1. Tento článek se uplatní v případě uzavření Smlouvy v rámci webového rozhraní obchodu provedeného buďto na základě registrace Zákazníka (ze svého uživatelského rozhraní může pak Zákazník objednávat zboží; dále jen „uživatelský účet“), anebo provedením objednávky zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Při registraci uživatelského účtu na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, jinak nese odpovědnost za případné nesprávné dodání. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Prodávající zruší uživatelský účet v případě, že Zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, že Zákazník poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně těchto OP).
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka ani za neoprávněné užití přístupových informací k uživatelskému účtu Zákazníka.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu a hlavních charakteristik, včetně jeho značky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, Prodávající tak není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.
 7. Webové rozhraní obchodu obsahuje též informace o možnostech dodání zboží a nákladech s tím spojených. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud není na webovém rozhraní obchodu stanoveno jinak.
 8. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 9. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho množství;
 10. způsobu úhrady kupní ceny zboží (tj. způsob platby za zboží);
 11. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a jeho ceně;
 12. údaje o Zákazníkovi včetně fakturační, resp. doručovací adresy (dále společně jen jako „objednávka“).
 13. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je současně Zákazník povinen potvrdit, že souhlasí s těmito OP a řádně se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou přehledně umístěny na webovém rozhraní obchodu, a to zaškrtnutím příslušného políčka. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu nebo konkrétní v objednávce.
 14. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, považuje se umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové rozhraní obchodu za návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím příslušné objednávky Prodávajícím. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, považuje se za návrh na uzavření Smlouvy příslušná objednávka Zákazníka a Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je na elektronickou adresu Zákazníka doručeno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené Smlouvy (například písemně či telefonicky). V případě omezení při dodání zboží (např. ve vztahu k objednanému množství) je předmětné omezení výslovně uvedeno u příslušného zboží na webovém rozhraní obchodu.
 16. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 17. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/Smlouvy u zboží označeného v rámci webového rozhraní obchodu jako nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani adekvátně nahradit jiným zbožím, anebo pokud se jeho cena výrazně změnila ve srovnání s cenou uvedenou na webovém rozhraní obchodu a Zákazník tuto skutečnost na základě oznámení Prodávajícího výslovně neakceptuje. Prodávající Zákazníka o této situaci informuje. Uhradil-li Zákazník v případě uvedeném v tomto odstavci kupní cenu anebo její část Prodávajícímu, vrátí Prodávající takto obdrženou částku Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 18. Zákazník, je-li spotřebitelem, je oprávněn svou objednávku učiněnou prostřednictvím webového rozhraní obchodu stornovat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webovém rozhraní obchodu nebo elektronickou zprávou zaslanou na kontaktní e-mail Prodávajícího, a to do dne odeslání zboží Zákazníkovi.

 

 

Čl. IV – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Cena zboží (dále též „cena“) je specifikována na webových stránkách v konečné podobě včetně daně z přidané hodnoty (Prodávající je plátcem DPH).
 2. Společně s cenou zboží je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu též náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a náklady zvoleného způsobu dopravy.
 3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 4. v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce Zákazníkem a v závislosti na zvoleném způsobu dopravy;
 5. online bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího;
 6. online platbou kartou;
 7. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou (2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, přičemž připsání kupní ceny na určený účet Prodávajícího je podmínkou vydání/odeslání zboží Zákazníkovi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 8. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením dohodnuté ceny zboží. V případě prodlení se zaplacením ceny zboží je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) dnů od zaslání výzvy k zaplacení ze strany Prodávajícího. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
 9. Prodávající vystaví Zákazníkovi ohledně plateb prováděných na základě uzavřené kupní smlouvy daňový doklad – fakturu do deseti (10) dnů od uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka.
 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Zákazníkovi ze strany Prodávajícího nelze vzájemně kombinovat.

 

 

Čl. V – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (SPOTŘEBITEL)

 

 1. Tento článek se vztahuje výhradně na Smlouvu uzavřenou se Zákazníkem v postavení spotřebitele za podmínek specifikovaných v ustanovení tohoto článku. Zákazník, je-li spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud zboží objednal prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. prostřednictvím webového rozhraní obchodu či e-mailem). Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího - Nad Přehradou 857, Sedlčany, PSČ 264 01, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: info@cultwear.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu Zákazníka, kam žádá vrácení kupní ceny (pokud Zákazník zvolí vrácení kupní ceny bezhotovostním převodem), popř. s poznámkou, že Zákazník žádá vrácení kupní ceny v hotovosti v provozovně Prodávajícího. K odstoupení od smlouvy může Zákazník využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách.
 2. Zákazník bere na vědomí, že právo na odstoupení od Smlouvy nemá ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku mj. v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (tedy v případě zboží vyrobeného na míru).
 3. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 shora se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu Zákazníkem zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny předmětného zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku Zákazník, a to v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 shora vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení Zákazníka od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá anebo prokáže, že zboží Prodávajícímu již odeslal.
 5. Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od vrácení zboží Zákazníkem dle odst. 3 shora je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Zákazníkem bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
  dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 

 

 

Čl. VI – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Způsob doručení zboží si vybírá Zákazník při vyplňování objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu, nedohodne-li se s Prodávajícím jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy zvolené Prodávajícím nese přepravce, přičemž veškeré přepravované zboží je pojištěno.
 2. Zákazník má na výběr pouze z těch způsobů dopravy (dodání) zboží, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři u konkrétního objednávaného zboží.
 3. Je-li Prodávající dle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Zákazník zboží při dodání a zboží je vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Zákazník rovněž povinen zaplatit Prodávajícímu náklady na neúspěšné doručení zboží.
 4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad uvedenou skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 

Čl. VII – PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). V případě, že Zákazník není spotřebitelem, se práva z vad zboží řídí zákonnou úpravou specifikovanou v ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku a ustanovením odst. 1. - 6. tohoto článku OP.
 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží pečlivě prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech.
 3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, vzniklé v důsledku nesprávného užívání zboží a/nebo způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka okamžikem předání zboží k přepravě.
 4. Zákazník je povinen oznámit Prodávajícímu vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při vynaložení náležité péče zjistit měl. Zákazník je současně povinen existenci vad zboží dostatečně prokázat a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad Prodávajícím.
 5. Práva Zákazníka vyplývající z vad zboží (bez ohledu na skutečnost, zda je Zákazník spotřebitelem či nikoliv) uplatňuje Zákazník u Prodávajícího zasláním vyplněného reklamačního formuláře na adresu sídla Prodávajícího, anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@cultwear.cz. Při uplatnění reklamace obdrží Zákazník písemné potvrzení – reklamační protokol, který slouží jako doklad při vyřízení reklamace. V reklamačním protokolu je uvedeno, kdy Zákazník právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a doba jejího trvání v souladu s ustanovením § 2173 občanského zákoníku. Zaslal-li Zákazník zboží Prodávajícímu k reklamaci prostřednictvím provozovatele přepravních služeb, zašle Prodávající Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží reklamační protokol vyplněný dle předchozí věty na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem v reklamačním formuláři, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží.
 6. Reklamační řízení nemá vliv na povinnost Zákazníka zaplatit Prodávajícímu cenu zboží řádně a včas v plné výši.
 7. Zbývající odstavce tohoto článku OP se vztahují pouze na případ, kdy je Zákazník spotřebitelem.
 8. Prodávající informuje Zákazníka o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu zaslaného na e‑mailovou adresu specifikovanou v reklamačním formuláři, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží, a to do 30 dnů od uplatnění práva z vadného plnění.
 9. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel od Zákazníka veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Prodávající v takovém případě vyžádá doplnění podkladů od Zákazníka, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet po dodání vyžádaných podkladů Zákazníkem.
 10. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 11. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem.
 12. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 10, může Zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li však dodání nového zboží vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
 13. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad anebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
 14. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Projeví-li se vada po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, je zákazník povinen prokázat skutečnost, že zboží bylo vadné při převzetí.

 

 

Čl. VIII – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 1. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 2. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, platí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro on-line řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem ze Smlouvy lze rovněž využít platformu přístupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí její práva a povinnosti z kupní smlouvy na jejího právního nástupce.

 

 

Čl. IX – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou nebo těmito OP neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
 3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
 4. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Nad Přehradou 857, Sedlčany, PSČ 264 01, adresa elektronické pošty: info@cultwear.cz, tel. +420 604 383 471.
 5. Smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Tyto OP jsou přístupné na webovém rozhraní obchodu, s čímž byl Zákazník seznámen a s čímž souhlasí.
 6. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právním řádem (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů).